Speedcolleges

Twee maal per jaar, in het voorjaar en in het najaar, organiseren wij voor onze relaties een Speed College sessie. Tijdens het Speed College wordt u in relatief korte tijd (maximaal een uur) inhoudelijk bijgepraat over twee actuele juridische onderwerpen. Daarna vindt er een borrel plaats waar u nader met ons kennis kunt maken en kunt netwerken met uw branche genoten.

 

Inspiratievolle Case Study ‘Omgevingsplan Hembrug e.o.’

Op 17 april jl. vond in Huize Bergen in Vught het 12e Speedcollege van Weebers Vastgoed Advocaten plaats. Tijdens een interactieve sessie werd ditmaal als case study het ‘Omgevingsplan Hembrug e.o.’ behandeld. Dit omgevingsplan, vastgesteld als ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ uit de Crisis- en herstelwet (Chw), voor het Hembrugterrein in Zaandam maakt de herontwikkeling mogelijk van het voormalige Defensieterrein, zonder dat hierbij een vastomlijnd einddoel bestaat. De sprekers, van de gemeente Zaanstad en van Antea Group, hebben de gasten meegenomen in het proces rondom vaststelling van het omgevingsplan. Tips & tricks werden behandeld.Foto: Landgoed Huize Bergen te Vught.

Loslaten waar het kan, regelen waar het moet

Aan de hand van een zorgvuldige inventarisatie van de kansen en risico’s, is door de gemeente Zaanstad in samenwerking met Antea Group een voorkeursscenario voor het Hembrugterrein ontwikkeld, waarbinnen vanuit bestaande cultuurhistorische gebiedskwaliteiten tot een gemengd gebied wordt gekomen met ruimte voor wonen, bedrijvigheid, evenementen, maatschappelijke en culturele voorzieningen. Hierbij zal steeds sprake zijn van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving maar bestaat er geen vastomlijnd eindbeeld (flexibiliteit voor de markt).

Uitwerking van het gemeentelijke voorkeurscenario heeft geresulteerd in vastlegging van een aantal maxima in het programma. Minima zijn niet opgenomen. Het programma zal door de stakeholders van het gebied naar eigen inzicht worden ingevuld.

Bij vaststelling is gemeentelijk de nodige discussie gevoerd over doelen en middelen, waarbij is gekomen tot een verscherping van de uitgangspunten: wat wil je echt regelen en wat kan je loslaten.

Omdenken werd hier gevergd. De uitkomst was dat na een concretisering van doelen een eerste regeling kon worden opgezet, die de basis vormde voor participatie.

Participatie

Een belangrijk aspect van de nieuwe Omgevingswet is de verplichte burgerparticipatie. Voor het Hembrugterrein heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden, waarbij alle betrokken partijen in de gelegenheid zijn gesteld hun visie op de beoogde ontwikkeling naar voren te brengen. De belangrijkste les die in dit kader is geleerd is die van transparantie. Open en transparante communicatie heeft tot veel begrip en minder protest onder de belanghebbenden geleid.

Bij het tot stand komen van het Omgevingsplan ‘Hembrugterrein e.o.’ in de gemeente Zaanstad heeft het ambtelijk apparaat de afgelopen jaren ook energie gestoken in het tijdig ‘meenemen’ van de raad in de wettelijke mogelijkheden om vooruit te lopen op de Omgevingswet binnen de kaders van de Chw en het toepassen van de Stad- en milieubenadering door het nemen van een zogenaamd Stap 3-besluit. Het gevolg daarvan is, dat de raad steeds betrokken is geweest gedurende het proces en dat vaststelling van het Omgevingsplan voor het Hembrugterrein daarvan een logisch sluitstuk werd.

Lessons learned:

  • zorg ervoor in een vroeg stadium duidelijkheid te scheppen over aanpak en proces;
  • formuleer heldere doelen; de middelen nog niet;
  • zorg voor bestuurlijk commitment tijdens proces;
  • maak bewuste keuzes en wees daarin transparant

Mooie pilot en mooi voorbeeldproject

Wij kijken terug op een inspiratievolle middag, waarbij vanuit de zaal de nodige herkenning bij ontwikkelaars, beleggers en gemeenten werd ervaren bij het signaleren van knelpunten en enthousiasme over de gekozen aanpak. Ook tijdens de borrel hebben we lovende verhalen opgehaald over deze creatieve / moedige aanpak. Een mooie pilot en mooi voorbeeldproject, ook voor minder heftige opgaves.

Eindhoven, 30 april 2018

 

 

Wilt u in november 2018 graag bij het volgende Speed College aanwezig zijn? Meldt u zich dan vast aan door te mailen naar speedcolleges@vastgoed-advocaten.nl.

 

 

SPEEDCOLLEGES: